Committee
Reference Organizing Committee
Co-Chairman:
Feng, Wu;  Zifeng, Ma;  Jianbo, He;  Zhen,Li
Executive Chairman:
Weixin, Zhang;  Chuan,Wu;  Guangsheng,Fu;  Lizhen,Wang
Co-Vice Chairman:
Yingjie,Zhang; Tiezhu,Zhang; Qingju,Liu; Tongxiang,Liang; Gang,Yang;Qingyu,Li; Lei,Wang; Fei,Du; Guang,Zhu; Peizhi,Yang; Yuan,Zhou; Quanchao,Zhuang; Xifei,Li; Zhenjiang,Li; Chuanyue,Hu; Mingbo,Wu; Qihui,Wu; Zhigao,Huang.(In no particular order)
Secretary-general:
Yougen,Tang;  Xiangli,Xi;
Branch Theme and Chairman:
Branch one:Photovoltaic+Energy Storage Microgrid
Dengyuan,Song;(Hebei University)
Branch two:Key materials and technologies for super capacitors
Jieshan,Qiu; (Xi’an Jiao Tong University )
Branch Three:Energy density and safety performance of battery 
Xueping,Gao;(Nankai University)
Yingbin,Lin;(Fujian Normal University)
Branch Four:Young Scientist Forum
Chang,Yu;(Dalian University of Technology)
Branch Five:China-Japan Battery Seminar
Tetsuya Osaka;(Waseda University, Japan)
Branch Six:Next generation power battery development forum
Zhongfang,Li;(Shandong University of Technology)
Guicun,Li; (Qingdao University of Science & Technology)
Academic Committee:
Gaoping,Cao; Gairong,Chen; Yungui,Chen; Renjie,Chen; Quanfeng,Dong; Changsong,Dai; Junming,Guo; Yuguo,Guo; Xiangming,He; Guorong,Hu; Yunhui,Huang; Hong, Li; Jingze,Li; Weishan,Li; Xinhai,Li; Shuquan,Liang; Shijun,Liao; Hongbo,Liu; Weiping,Liu; Zhaoping,Liu; Zonghuai,Liu; Liqiang,Mai; Yuezhong,Meng; Hongge,Pan; Pucheng ,Pei; Jinli,Qiao; Xinping,Qiu; Lixian,Sun; Zongping,Shao; Weiping,Tang; Yawen,Tang; Qingsong,Tong; Xianyou,Wang; Zhaoxiang,Wang; Zidong,Wei; Yuping, Wu; Baojia,Xia; Dingguo,Xia; Shengming,Xu; Youlong,Xu; Geping,Yin; Sining,Yun; Yong,Yang; Peixin,Zhang; Xiaogang,Zhang; Jinbao,Zhao; Honghe,Zheng; Yichun,Zhou; Zhibin,Zhou;(In alphabetical order by pinyin of last name)

Count down
  • Day
  • Hour
  • Minute
  • Second
Important time
    Date and place of the meeting
19-21 July 2019 (Friday to Sunday)
Location: Henan. Zhengzhou
    Deadline for soliciting contributions
    June 30, 2019
    Registration of the general assembly
    Cut-off date for online payment: June 30, 2019

    Live report date
    Date of scene report: July 19, 2019
Contact us

The Fifth National Conference on Energy Storage Engineering
Phone: +86-15321376711
E-mail: 15321376711@163.com